Recent Changes - Search:

Haaptseit

Eis Aktivitéiten

Alles zum Chalet

Zur FDGS

Déifferdanger Guiden a Scouten

Muermeldéier Group

Theater 2020

edit SideBar

Bezuelen

Fir ze bezuelen, hei ass eise Konto bei der Raiffeisen Bank: Lëtzebuerger Guiden a Scouten Groupe Ste Barbe Differdange'''
CCRA IBAN LU35 0090 0000 5664 0097 schreiwt onbedingt d'Nummer vun ärem Kranz bei "communication!"

OPPASSEN: Am Prinzip mussen all Bestellungen am Chalet Hondsbësch - 175, av de la Liberté zu Niederkuer (beim Monument vun de Refractairen) oder den 30.November an 1.Dezember no der Mass an der jeweileger Kierch ofgeholl ginn. Op Ufro a géint e klenge Don liwwere mer bei iech heem (bis 5km)

Liwweruert "Gemeng Déifferdeng" / "Fieldgen" / "SEB-Bank" ... geet just, fir déi, di do schaffen!

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on 30.10.2019 20:22 Uhr