Wëllefcher Logo

Louveteaux 

pour les enfants de 8 à 11 ans

Réunions: tous les samedis (sauf pendant les vacances) de 14h00 à 16h00 au Chalet Hondsbësch.

An der Biberfamill léiere si villes iwwert d’ Liewen am Grupp, wou ee fir deen aneren do ass. An engems entdecken si de Respekt fir deen aneren a fir d’Natur. A Form vun der Geschicht, der Kniwwel an dem Spill, wëlle mer déi Kleng begeeschteren fir eis Welt, an mer ënnerstëtzen hier positiv Astellung zum Liewen.

ÉQUIPE

Sandy Syoen

Sandy Syoen

Respensable

Letizia Agostini

Letizia Agostini

RÉUNIONS

Pas d'événement actuellement programmé.
Afficher plus