Biber

Biber 

fir Kanner vu 6 bis 8 Joer // pour les enfants de 6 à 8 ans

Versammlungen: all Samschden (ausser an de Vakanzen) vun 14h30 bis 16h30 am Chalet Hondsbësch.
Réunions: tous les samedis (sauf pendant les vacances) de 14h30 à 16h30 au Chalet Hondsbësch.

An der Biberfamill léiere si villes iwwert d’ Liewen am Grupp, wou ee fir deen aneren do ass. An engems entdecken si de Respekt fir deen aneren a fir d’Natur. A Form vun der Geschicht, der Kniwwel an dem Spill, wëlle mer déi Kleng begeeschteren fir eis Welt, an mer ënnerstëtzen hier positiv Astellung zum Liewen.

Méi Informatiounen zu eisen Versammlungen fannt dir am Aktivitéitskalenner!
Plus d’informations sur les réunions dans notre calendrier!

Aktuelle Bréif // lettre actuelle
last updated: 27.09.2021

Chefekipp

Numm GSM Email
Sandy SYOEN + 352 661 817 247 
Chiara WEITEN

Fotoen