GRUPPECAMP

2022

20/07/2022 – 31/07/2022

“Jumanji. A game for those who seek to find a way to leave their world behind.”

Alan Parrish – Jumanji (1995)

Gr

Informatioune/ Informations

🇱🇺 2022 feieren d’Lëtzebuerger Guiden a Scouten Déifferdeng hier 90 Joer. Fir dëse Gebuertsdag anstänneg ze feieren, organiséieren mir e Gruppecamp fir all eis Branchen um Neihaischen vum 20/07/2022 – 31/07/2022 (opgepasst: d’Biber an Wëllef kommen eréicht méi
spéid, vgl. Flyer)
De leschte Gruppecamp war fir eis 75 Joer bestoen 2007 zu Bilschdrëf.

🇫🇷 En 2022 les Guides et Scouts de Differdange célèbrent leurs 90 ans. Pour bien célébrer cet anniversaire, nous organisons un camping de groupe pour toutes nos branches, donc castors jusqu’à Albatross, à Neuhaeusgen du 20/07/2022 – 31/07.2022 (attention: les castors et louveteaux nous joignent plus tard, cf. flyer)
Le dernier camp de groupe a été pour notre 75ième anniversaires en 2007 à Bilsdorf.

Präis/ Prix

250€

(Avex, CaraPio, RaRo)

150€

(Louveteaux)

85€

(Castors)

🇱🇺 D’Umeldung fir de Camp ass eréischt definitiv mam bezuelen vun engem Acompte vun 100€ (fir d’Biber 50€) . Detailer zum bezuelen vum Acompte ginn no der Umeldung per E-Mail verschéckt.

🇫🇷 L’inscription pour le camp est définitive avec le versement d’un acompte de 100€ (pour les castors 50€). Les détails concernant le versement vous sera communiqué par e-mail.

Umeldung bis
Inscription jusqu’au

05/03/2022

WICHTEG: Den Präis soll keen dorun hënneren um Camp deelzehuelen. Wann et finanziell schwiereg ass fir Iech den Camping ze finanzéieren, dann maacht w.e.g eng E-Mail un gruppenchef.deifferdeng@gmail.com
COVID: Natierlech wëssen mir nach net, wéi et am Summer mat den Infektiounszuelen ausgesäit. Wann een awer déi lescht Summeren kuckt, sinn mir zouversiichtlech, dass den Camp ënnert änlechen Restriktiounen wéi déi Summeren virdrun wäert kënnen stattfannen.

IMPORTANT: Le prix ne doit pas empêcher quelqu’un de participer au camping. Si vous rencontrez des difficultés financières, faites un e-mail à gruppenchef.deifferdeng@gmail.com 
COVID: Bien sûr, nous ne savons pas comment sont les chiffres de cas positifs en été. Toutefois, si nous examinons les années dernières, nous sommes convaincus que le camping pourra se dérouler dans des conditions similaires à celles de l’été dernier.