RaRo

 

Vir Jugendlecher vun 17-21 Joer.

Och an dësem Joer 2012/2013 hu mir eng RaRo’s Equip. Mir sinn zu 4 Rover an 2 Reserve-Rover an zielen och 2 Chef zu eisem Clan. Route huet als Zieler zesummen duerch Aktiounen lues an lues erwuessen ze ginn. Aktivitéiten déi mir gären ënnerhuelen sinn: Camp-Volant, gruppendynamesch Spiller, Aktiounen vir sech an déi aner kennen besser ze leieren awer och ganz vill Spaass mateneen ze hunn.

Responsable Chef

Numm GSM Email
Goerges SCHUTZ 691 822 388 georges.schutz@gmx.net